English Svenska
Logga in


 

 

Glömd lösenord
  Registrera dig

  Terms and Conditions In Swedish

Observera att Avtal kunder undantas från visa villkor i nedanstående regler.

1. Dagstidningar från Iran publicerar dagligen utom fredag och helgdagar (20 mars - 5 april publiceras inte inklusive helgdagar)

2. Priserna utvärderas på svenska enligt månatlig genomsnittlig växelkurs plus 2%. Därmed priset kan ändras beroende på växelkursen. I andra valutor kommer att priserna utvärderas enligt dagliga växelkursen plus 2%.

3. Publikationer tryckta utanför Europa kommer endast att levereras av flygpost

4. Priserna är exklusiv moms.

5. Rabatt till våra Agenter och avtals kund baseras enbart på tidningspriset exklusive porto.

6. Alla publikationer från Östeuropa och utanför Europa utom Väst Europa, USA och Canada kan inte avbrytas; abonnenten kan bara ta emot kredit för att prenumerera annan publikation från samma förlag. Om vi har möjlighet att avbryta prenumerationen efter start perioden tillkommer annullering kostar 20% av det totala tidningspriset.

7. Priserna för publikationer är preliminära; utgivare kan ändra sitt pris på grund av ökad portokostnad, eller valutafluktuationer, etc. därmed priserna kan justeras i efterhand.

8. på grund av osäkerhet i regelbunden distribution och brist på abonnemangssystem för en del förlag i Mellanöstern och små förlag på andra håll, som Al-Arabi, ..., Ferdosi Media erhåller publikationerna från förlaget och distribuerar dem från kontor i Stockholm, Eller via vår agent i respektive land där tidskriften publiceras. Därmed vi måste ta hänsyn till extra avgift för administration och portokostnader.

9. Vi accepterar inga checkar endast betalning via bank till vårt konto i Sverige.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Terms and Conditions in English

1. Daily newspapers from Iran publish daily except Friday and Holidays (20th March to 5th April are Not publishing including public holidays)

2. Prices are evaluated in Swedish Krona according to monthly currency average; thereby price can be change according to exchange rate. In other currency will be evaluated according to daily exchange rate plus 2%.

3. Publications printed outside Europe will be delivered only by Airmail

4. Prices are exclusive taxes

5. Discount for service companies as well as contact customer will be based only on publication price exclude postage.

6. All publication from East Europe and outside Europe except west Europe, USA and Canada, cannot be cancelled; subscriber can only receive credit in order to subscribe new substitute publication from same publisher. If we are able to cancel subscription after start period, the cancelation will cost 20% of total subscription price.

7. Prices for publications are preliminary; publisher can change their price due to increase in postage cost, or currency fluctuation, etc. there by prices can be adjusted afterwards.

8. For some of publication particularly from Middle East, Ferdosi cannot take reasonability for delay and irregular delivery. Any how you can send claims for missing issues and we will do our best to resolve the problem.

9. Due uncertainty of regular supply and lack of distribution system for subscriber from few publisher in Middle East and small publisher elsewhere, such as Al-Arabi, Baran, Arash and …, Ferdosi Media will receive the publications from publisher and distributed them from offices in Stockholm, Tehran our agent in publishing country. Thereby we have to take into account and charge for administration and extra postage cost.

10. We accept no checks only wired payment to our account in Sweden.